ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ ಟೊರೊಂಟೊ 1ಸ್ಟ ಮಹಡಿ ಕೆಳಗಿನ (ಬಿ 1) ನಕ್ಷೆ
ನಕ್ಷೆ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ ಟೊರೊಂಟೊ 1ಸ್ಟ ಮಹಡಿ ಕೆಳಗಿನ (ಬಿ 1)